Algemene Voorwaarden Golfshop Leeuwenbergh 

 1. Definities.

  1. 1a. Verkoper: Golfshop Leeuwenbergh, Elzenlaan 31, 2495AZ ‘s-Gravenhage, 070 3070488 email: info@golfshopleeuwenbergh.nl

1b. Koper: Diegene waarmee Golfshop Leeuwenbergh een koopovereenkomst is aangegaan, zowel natuurlijke- als rechtspersonen onder wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1c. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

1d. Levering: Vanaf het tot stand komen van de koopovereenkomst tot en met de daadwerkelijke afgifte van de in de webshop gekochte zaken.

1e. Aflevering: De overhandiging van gekochte zaken aan de koper.

1f. Bevestiging: Schriftelijk per email.

2. Toepasselijkheid

2a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Golfshop Leeuwenbergh en op alle overeenkomsten die zijn aangegaan.

2b. Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen als koper deze algemene voorwaarden accepteert.

2c. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

2d. Als Golfshop Leeuwenbergh van derden gebruikt maakt ten behoeve van de levering van zaken aan haar kopers, zal zij de rechten die zij ontleent aan deze algemene voorwaarden ook voor deze derden bedingen.

2e. Golfshop Leeuwenbergh is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen.

3. Koopovereenkomst

3.1. De koopovereenkomst bevat alle gemaakte afspraken tussen Golfshop Leeuwenbergh en koper, en geldt voor de producten zoals deze omschreven worden in de bevestiging.

3.2. De koopovereenkomst tussen koper en Golfshop Leeuwenbergh komt als volgt tot stand:

3.2.1. Nadat koper een of meer producten geselecteerd heeft en wenst te bestellen zal koper verzocht worden zich te registreren danwel in te loggen als geregistreerde bezoeker. Hierna worden achtereenvolgens de verzend- en betalingsgegevens gepresenteerd aan koper, die deze zorgvuldig dient te controleren op onjuistheden en waar nodig te corrigeren.

3.2.2. Het besteloverzicht wordt vervolgens aan koper gepresenteerd waarin alle gegevens met betrekking tot de aankoop van het product zijn samengevat.

* het unieke bestelnummer
* het artikel met bijbehorend artikelnummer
* het aantal bestelde artikelen
* de prijs per stuk en de totaalprijs per product (inclusief BTW)
* de verzendkosten
* de wijze van betaling

Deze gegevens dienen door de koper gecontroleerd te worden.

3.2.3. Zodra alle gegevens door de koper correct zijn bevonden, akkoord is gegaan met deze voorwaarden en een wijze van betaling is gekozen, wordt de bestelling afgerond en verzonden aan Golfshop Leeuwenbergh. Met het bevestigen van haar bestelling verklaart koper ontegenzeggelijk dat hij of zij deze algemene voorwaarden gelezen heeft en verklaart koper hiermee volledig akkoord te gaan. Hiermee komt de koopovereenkomst tot stand.

3.2.4. Zodra de bestelling door Golfshop Leeuwenbergh geregistreerd is wordt de koper per email op het door de koper opgegeven emailadres een bevestiging toegezonden.

3.3 Annuleren of wijzigen van de bestelling.

3.3.1. Kostenloze annulering van de bestelling is alleen mogelijk op de dag van bestelling zelf, onder de voorwaarde dat Golfshop Leeuwenbergh het bestelde nog niet verzonden heeft. Om te annuleren kan koper de link in de bevestigingsmail volgen, of gebruik van de wijziging/annuleringsmogelijkheid onder orderstatus.

4. Prijzen en kosten.

4.1. Alle prijzen zoals vermeld bij de producten in onze webwinkel zijn in Euro’s en inclusief het geldende BTW tarief (omzetbelasting).

4.2. Alle (eventuele) overige bijdragen worden in Euro’s duidelijk vermeld in de webwinkel. Bijdragen voor verzenden zijn afhankelijk van de omvang en gewicht van de totale bestelling.

4.3. Golfshop Leeuwenbergh behoudt zich het recht voor om de prijzen en de hoogte van de verschillende bijdragen welke vermeld worden in de webwinkel op ieder moment te verhogen of te verlagen.


5. Levering, afkoelingsperiode, eigendom en risico.

5.1. De levertijd duurt gemiddeld ca. 3 dagen en maximaal 7 dagen, na ontvangst van uw betaling. Indien de levertijd van 7 dagen niet haalbaar is, zullen wij u als klant, hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid aan bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5.2. Golfshop Leeuwenbergh zet zich in om zo snel mogelijk de levering uit te voeren.

5.3. Golfshop Leeuwenbergh is gerechtigd ten behoeve van de levering derden in te schakelen.

5.4. Het afhalen van een bestelling is niet mogelijk.

5.5. Levering van een bestelling geschiedt in één levering.

5.6. De risico’s met betrekking tot het transport zijn voor Golfshop Leeuwenbergh, tot het moment dat het product is overgedragen aan de koper of diens vertegenwoordiger, met uitzondering van de risico’s die omschreven worden onder afkoeling en garantie in deze voorwaarden.

5.7. Het product blijft eigendom van Golfshop Leeuwenbergh tot het moment dat het product is overgedragen aan de koper én volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. Afkoelingsperiode

6.1. Koper heeft het recht om gebruik te maken van de afkoelingsperiode.

Dit houdt in dat koper het recht heeft om de gekochte producten binnen 7 werkdagen gerekend vanaf het moment van aflevering, aan Golfshop Leeuwenbergh te retourneren zonder toelichting, onder de volgende voorwaarden:

6.1.1. Nieuwe producten: Verpakking dient onbeschadigd te zijn, en het product ongebruikt.

6.1.2. Koper dient een retour aan te melden door gebruik te maken van de op de link uw bestelhistorie, de betreffende order aan te klikken en in het vak bericht toevoegen te vermelden dat koper het product wilt retourneren. Wanneer kopers bericht bij Golfshop Leeuwenbergh ontvangen is, ontvangt koper een bevestigings e-mail met daarin een retournummer wat koper dient te vermelden bij het retourneren.

6.2. Kosten voor het retourneren van product(en) zijn altijd voor de koper.

6.3. Zodra het retour gezonden product door Golfshop Leeuwenbergh ontvangen en geaccepteerd is, wordt de aankoopprijs van de gekochte zaken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald, door middel van een overmaking op het door de koper opgegeven bank- of gironummer. De verzendkosten voor het verzenden van de artikelen door Golfshop Leeuwenbergh aan de koper worden niet terug betaald.

6.4. In het geval dat het geretourneerde product of haar verpakking beschadigingen hebben opgelopen houdt Golfshop Leeuwenbergh zich het recht voor de hierbij behorende kosten in mindering te brengen op het aan de koper terug te betalen bedrag, hiervan wordt de koper vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

6.5 In een brief dient u de reden van retourzending aan te geven, ook dient u de factuur mee te sturen. Onze winkel behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

7. Garantie en klachten
7.1. Garantie op nieuwe producten.

7.1.1. Alle producten worden voor verzending gecontroleerd.

Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, per e-mail aan Golfshop Leeuwenbergh kenbaar gemaakt te worden.(info@Golfshop Leeuwenbergh.nl) Koper kan Golfshop Leeuwenbergh hierbij verzoeken:

* het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag exclusief de bijdrage voor verzenden
* het product te vervangen door een nieuwe

Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de koper, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door Golfshop Leeuwenbergh en koper anders wordt overeengekomen.

7.1.1. Koper heeft garantie op alle producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant van het product. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de betreffende fabrikant.

7.1.2. Altijd is van toepassing dat de garantie vervalt als de koper op eigen initiatief tracht het product te repareren of derden hiervoor inzet, of als het product defect raakt door oneigenlijk gebruik.

7.2. Garantie op gebruikte producten.

7.2.1. Alle gebruikte producten worden voor verzending gecontroleerd.

Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, aan Golfshop Leeuwenbergh kenbaar gemaakt door middel van een e-mail aan info@golfshopleeuwenbergh.nl.

Via deze mail kan de koper Golfshop Leeuwenbergh verzoeken:

1. het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag en betaalde bijdrage voor verzenden, of:
2. het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden

7.2.2. Op alle producten verleent Golfshop Leeuwenbergh een niet goed geld terug garantie, onder de voorwaarde dat het product niet door eigen reparatie of oneigenlijk gebruik defect is geraakt.

Van deze garantie kan gebruik gemaakt worden door binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en dient aan Golfshop Leeuwenbergh kenbaar gemaakt te worden middels de link “uw bestelhistorie”, de betreffende order aan te klikken en in het vak bericht toevoegen te vermelden dat koper het product wil retourneren en de reden hiervan. Wanneer kopers bericht bij Golfshop Leeuwenbergh ontvangen is, ontvangt koper een bevestigings e-mail met daarin een retournummer wat koper dient te vermelden bij het retourneren

7.3. Koper kan bij ontevredenheid over de levering van gekochte zaken schriftelijk een klacht in te dienen bij Golfshop Leeuwenbergh. Indien Golfshop Leeuwenbergh de klacht over haar service of over een product gegrond acht zal zij trachten de koper binnen 7 werkdagen een passende oplossing aan te bieden.

8. Privacy
De volgende privacy verklaring is op Golfshop Leeuwenbergh en haar kopers van toepassing;

8.1. Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt Golfshop Leeuwenbergh extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door de koper verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, etc..)

8.2. De gegevens die de koper verstrekt aan Golfshop Leeuwenbergh zijn die gegevens die de koper éénmalig invult wanneer zij een bestelling plaatst via de webwinkel. Golfshop Leeuwenbergh zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaat Golfshop Leeuwenbergh het leveren van goederen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

8.3. Golfshop Leeuwenbergh garandeert dat de door de koper verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleind gebuikt wordt. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

8.4. Naast deze zekerheid is het altijd mogelijk om de door Golfshop Leeuwenbergh vastgelegde informatie schriftelijk op te vragen. Ook kan de koper de betreffende gegevens laten wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing e.d.

9. Betaling 
Betaling dient uitsluitend te geschieden in Euro’s.

10. Toepasselijk recht.
Op de door Golfshop Leeuwenbergh gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11. Geschillen 
Indien een ontstaan geschil tussen de koper en Golfshop Leeuwenbergh niet door de betrokken partijen geschikt kan worden, kunnen de partijen op hun eigen kosten een bemiddelende partij inschakelen, op voorwaarde dat de aard van het geschil hier ontvankelijk voor is.